Lista aktualności Lista aktualności

LASY NADLEŚNICTWA

Na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Tuszyma dominującą formą użytkowania są lasy – zajmują 98,86% powierzchni wszystkich gruntów. Pozostałą część terenu zajmują grunty nieleśne, spośród których największy udział mają użytki rolne.

Grunty Nadleśnictwa Tuszyma to w zasadzie trzy duże kompleksy leśne (o powierzchni ponad 500 ha) stanowiące aż 94% ogólnej powierzchni spośród 44 kompleksów różnej wielkości rozmieszczonych na obszarze przekraczającym 52 tys. ha.

WARUNKI GLEBOWE

Na terenie Nadleśnictwa Tuszyma wyróżniono 12 typów i 35 podtypów gleb, co wpływa na znaczne zróżnicowanie warunków siedliskowych.

Udział poszczególnych gleb przedstawia się następująco:

- gleby rdzawe 48,69%

- gleby bielicowe 24,02%

- gleby gruntowo-glejowe 11,33%

- gleby opadowo-glejowe 5,31%

- gleby murszowate 3,36%

- gleby murszowe 2,55%

- gleby brunatne 2,02%

- gleby torfowe 1,64%

- gleby industrioziemne i urbanoziemne 0,73%

- mady rzeczne 0,16%

- arenosole 0,14%

- gleby deluwialne 0,02%

WARUNKI SIEDLISKOWE

W Nadleśnictwie Tuszyma wyróżniono 13 typów siedliskowych lasu, przeważają siedliska borowe, zajmujące 73,06% powierzchni, w tym borowe świeże (Bśw, BMśw) stanowiące 48,71% powierzchni leśnej. Znaczący jest udział siedliska LMw 16,27% oraz LMśw 4,47%.

W ujęciu troficznym siedliska borów zajmują 7,69%, siedliska borów mieszanych 65,37%, siedliska lasów mieszanych 21,40%, lasów 2,23%, olsówi olsów jesionowych 3,22%, łęgów 0,09% powierzchni leśnej Nadleśnictwa.

W ujęciu wilgotnościowym siedliska świeże zajmują 54,04%, siedliska wilgotne 41,00%, zaś siedliska bagienne i łęgowe - pozostałe 4,96% powierzchni leśnej Nadleśnictwa.

WARUNKI WODNE

Obszar Nadleśnictwa położony jest w dorzeczu Wisły, na obszarze kilku większych działów wodnych (II-rzędu). Zasadniczą, największą część Nadleśnictwa odwadnia rzeka Wisłoka – ciek II-rzędu, uchodzący do Wisły w Gawłuszowicach, który stanowi swoistą oś sieci rzecznej tego rejonu. Do jej większych dopływów, należy Brzeźnica, Tuszymka, Kanał Białoborski i Stary Breń (cieki III-rzędu).

Obok Wisłoki obszar Nadleśnictwa odwadnia 7 innych cieków II-rzędu, przy czym przez zasięg terytorialny płynie tylko 4 z nich. Są to: Karaś, Suwczyna, Potok Orła i Breń. Zasilanie rzek w wody odbywa się głównie za pośrednictwem źródeł i zasilania gruntowego, w mniejszym stopniu bezpośrednio przez opady. Dużą rolę w retencji wód opadowych spełnia pokrywa śnieżna, której topnienie powoduje wysokie stany wód w okresie wiosennym (marzec, kwiecień). Utrzymują się one często do połowy maja, a także pod koniec czerwca i w lipcu, co z kolei związane jest letnim maksimum opadowym. Najniższy poziom wód zazwyczaj notowany jest we wrześniu i w październiku.

W zasięgu Nadleśnictwa znajdują się dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. Zbiornik nr 425 Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów obejmuje swym zasięgiem większą część obrębu Tuszyma, natomiast drugi zbiornik nr 424 Dolina Borowa jest zlokalizowany poza terenami leśnymi.