Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie trwałości lasów oraz ich wzbogacanie poprzez dążenie do osiągnięcia zgodności biocenozy leśnej z warunkami siedliskowymi, zapewnienie produkcji drewna i innych użytków niedrzewnych oraz kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Hodowla lasu obejmuje:
a)    nasiennictwo i selekcję, czyli pozyskanie, suszenie, wyłuszczanie i odpowiednie przechowywanie najlepszej jakości nasion drzew i krzewów,
b)    gospodarkę szkółkarską, czyli produkcję materiału sadzeniowego, który posłuży do zakładania upraw leśnych,
c)    melioracje agrotechniczne oraz rekultywację terenu, czyli ogół czynności mający na celu poprawę właściwości biotopu, która poprzedza odnowienie lasu, zalesienia gruntów
d)    odnowienie lasu, tzn. wprowadzenie roślinności leśnej na grunty przejściowo jej pozbawione lub wprowadzenie młodego pokolenia drzew pod osłoną starego drzewostanu,
e)    zalesienie gruntów poprzez wprowadzenie roślinności leśnej na grunty, na których do tej pory nie występowała
f)    pielęgnację lasu poprzez cięcia pielęgnacyjne (czyszczenia wczesne i  czyszczenia późne, trzebieże wczesne i trzebieże późne) prowadzone we wszystkich fazach rozwojowych drzewostanu począwszy od upraw a skończywszy na drzewostanie dojrzałym.

Sadzonki sosny zwyczajnej w Leśnictwie Szkólkarskim (fot. Łukasz Kłeczek)

 

Rozmiar zadań z zakresu hodowli lasu wynika z przyjętego rozmiaru cięć rębnych, zinwentaryzowanego stanu lasu (w tym KO i KdO) oraz stanu odnowień i podsadzeń podokapowych. Zostały one przedstawione we wskazaniach gospodarczych opisów taksacyjnych i zestawione w Tabeli nr XVIII.
Zestawienie powierzchni przewidzianej do zabiegów hodowlanych w Nadleśnictwie Tuszyma zawiera poniższa tabela:

Wskazanie

Obręb

Nadleśnictwo

Tuszyma

Przecław

Tuszyma

powierzchnia [ha]

Odnowienia halizn, płazowin, zrębów

13,35

63,34

76,69

       

Zalesienia gruntów nieleśnych

-

-

-

Odnowienia zrębów projektowanych*

300,25*

623,68*

923,93*

Odnowienia przy rębniach złożonych**

115,97**

187,59**

303,56**

Podsadzenia produkcyjne

-

-

-

Dolesienia luk i przerzedzeń

-

0,81

0,81

Poprawki i uzupełnienia w uprawach i młodnikach istniejących

-

1,55

1,55

Wprowadzanie podszytów

-

-

-

Pielęgnowanie gleby w uprawach istniejących

103,80

282,21

386,01

Pielęgnowanie upraw istniejących (CW)

104,12

346,72

450,84

Pielęgnowanie młodników (CP)

456,76

845,75

1302,51

Pielęgnowanie młodników (CP-P)

-

-

-

Specjalne zabiegi agrotechniczne

489,57

954,24

1443,81

 

* W wierszu 4 przy rębniach zupełnych zmniejszono zadania z zakresu odnowień o 20% (w porównaniu z Tabelą nr XVIII) z uwagi na obowiązek przelegiwania zrębów,
**W wierszu 5 przy rębniach złożonych zmniejszono zadania z zakresu odnowień o 10% (w porównaniu z Tabelą nr XVIII) z uwagi na inicjowanie odnowienia naturalnego.

Odnowienie naturalne sosny (fot. Łukasz Kłeczek)