Zasoby leśne

Zasoby leśne Nadleśnictwa Tuszyma – podobnie jak w całym kraju - wzrastają. Średnia zasobność opisana w obowiązującym planie urządzania lasu określona została na poziomie 260m3/ha, a średni wiek drzewostanów - 65 lat. Drzewostany o bardzo dobrej i dobrej jakości zajmują 91,4% powierzchni.

Hodowla lasu

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie trwałości lasów oraz ich wzbogacanie poprzez dążenie do osiągnięcia zgodności biocenozy leśnej z warunkami siedliskowymi, zapewnienie produkcji drewna i innych użytków niedrzewnych oraz kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Ochrona lasu

OCHRONA LASU

Użytkowanie lasu

Łączny etat użytkowania głównego dla Nadleśnictwa Tuszyma na lata 2023 – 2032 wynosi 667 tys. m3 grubizny netto.

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Tuszyma prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o PLAN URZĄDZENIA LASU na lata 2023 – 2032. Plan ten został zatwierdzony pismem Ministra Środowiska pismem z dnia 24 października 2023 roku o zn. spr. : DLŁ-WGL.8100.74.2023.ŁP.

Certyfikaty

Certyfikat PEFC