Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Współczesne łowiectwo jako wyjątkowa forma relacji człowieka z przyrodą przenika przez coraz więcej dziedzin obecnej rzeczywistości. O ile w wymiarze indywidualnym łowiectwo pozostało pasją i namiętnością tkwiącą w samej jego idei o tyle w aspekcie zbiorowym jako rodzaj aktywności ukierunkowanej z jednej strony na zaspokajanie pewnych zbiorowych potrzeb, zaś z drugiej na przekształcenie otoczenia, jego rola i charakter uległy zasadniczym zmianom.

W myśl obowiązującej ustawy Prawo łowieckie, łowiectwo jest prowadzone zgodnie z podstawowymi zasadami gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, w warunkach stałego polepszania zwierzynie środowiska jej bytowania. Jednak rozwój technologii prac ułatwiającej zagospodarowanie lasu, ciągłe zmiany na rynku zbytu drewna, ewolucja przepisów dotyczących ochrony obszarów Natura 2000 wymusza na leśnikach nieustające dostosowywanie się do galopujących zmian w każdej gałęzi gospodarki leśnej tak aby sprostać oczekiwaniom zarówno ekologom, opinii publicznej a także myśliwym. Współpraca leśników i myśliwych przynosi wymierne korzyści dla środowiska w postaci: 

- wzbogacania naturalnej bazy żerowej dla zwierzyny w lasach przez nasadzanie i ochronę już istniejących podszytów,

- dbałości o utrzymanie właściwych stosunków wodnych poprzez zachowanie istniejących naturalnych zbiorników wodnych oraz rekonstrukcję i tworzenie nowych,

- zakładania i utrzymywanie korytarzy ekologicznych dla zwierzyny,

- utrzymywania struktury wiekowej i płciowej oraz liczebności populacji zwierzyny właściwych do zapewnienia równowagi ekosystemów oraz realizacji głównych celów gospodarczych w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie.

W granicach Nadleśnictwa znajduje się osiem obwodów łowieckich, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich:

-       27 PK – Koło Łowieckie „Bażant" (pow. 5 943 ha, w tym gruntów leśnych 79 ha).

-       36PK – Koło Łowieckie „Bażant" (pow. 4 462 ha, w tym gruntów leśnych 353 ha).

-       37PK – Koło Łowieckie „Łoś" (pow. 8 733 ha, w tym gruntów leśnych 827 ha).

-       58 PK – Koło Łowieckie „Diana" (pow. 6 985 ha, w tym gruntów leśnych 1 539 ha).

-       59 PK – Koło Łowieckie „Ponowa" (pow. 5 438 ha, w tym gruntów leśnych 3 190 ha).

-       70 PK – Koło Łowieckie „Diana" (pow. 5 671 ha, w tym gruntów leśnych 2 033 ha).

-       71PK – Koło Łowieckie „Łoś" (pow. 5 734 ha, w tym gruntów leśnych 2840 ha).

-       85 PK – Koło Łowieckie „Cietrzew" (pow. 10 320 ha, w tym gruntów leśnych 4 690 ha).

Gospodarowanie w obwodach dzierżawionych prowadzone jest przez koła łowieckie w oparciu o „Wieloletni łowiecki plan hodowlany" opracowany dla rejonu hodowlanego XII Płaskowyż Kolbuszowski obowiązujący od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2027 roku.

Nadleśnictwo Tuszyma nie posiada obwodów wyłączonych.

Tab. 1. Wyniki inwentaryzacji zwierzyny z lat 2007-2017.

Gatunek

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Jelenie

143

142

160

161

202

231

224

234

246

245

327

Sarny

1064

1139

1249

1247

1344

1410

1419

1426

1343

1302

1352

Dziki

218

246

252

281

300

312

331

347

354

310

214

Łosie

7

18

19

15

21

10

22

40

49

47

61

Lisy

613

581

561

594

521

489

532

680

510

518

504

Zając

1172

1126

1077

1154

1181

1088

1267

1288

1256

1323

1320

Bobry

115

166

193

208

211

251

561

695

495

538

511

Daniele

0

0

3

8

11

19

13

10

5

12

5

 

Gospodarowanie ekosystemami leśnymi to szereg aspektów dzięki którym możliwe jest utrzymanie takich stanów zwierzyny, aby szkody przez nią wyrządzane w uprawach i młodnikach a także drzewostanach starszych oscylowały na poziomie znośnym gospodarczo. Należą do nich:

- egzekwowanie od kół łowieckich pełnej realizacji planów odstrzałów–zwłaszcza jeleniowatych,

- ograniczenie liczebności saren i jeleni w obwodach o szczególnie dużym nasileniu szkód,

- zachowanie właściwej struktury wiekowej i płciowej w populacji jelenia i sarny,

- prawidłowe zagospodarowanie łowisk (zagospodarowanie poletek łowieckich, zapewnienie odpowiedniej bazy żerowej, dokarmianie w odpowiedniej ilości oraz rodzaju karmy w okresach zimowych, tworzenie pasów zaporowych),

- poprawa infrastruktury łowieckiej (stan paśników, lizawek, ambon).