Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

„Współczesne łowiectwo jako wyjątkowa forma relacji człowieka z przyrodą przenika przez coraz więcej dziedzin obecnej rzeczywistości. O ile w wymiarze indywidualnym łowiectwo pozostało pasją i namiętnością tkwiącą w samej jego idei o tyle w aspekcie zbiorowym jako rodzaj aktywności ukierunkowanej z jednej strony na zaspokajanie pewnych zbiorowych potrzeb, zaś z drugiej na przekształcenie otoczenia, jego rola i charakter uległy zasadniczym zmianom.

W myśl obowiązującej ustawy Prawo łowieckie, łowiectwo jest prowadzone zgodnie z podstawowymi zasadami gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, w warunkach stałego polepszania zwierzynie środowiska jej bytowania. Jednak rozwój technologii prac ułatwiającej zagospodarowanie lasu, ciągłe zmiany na rynku zbytu drewna, ewolucja przepisów dotyczących ochrony obszarów Natura 2000 wymusza na leśnikach nieustające dostosowywanie się do galopujących zmian w każdej gałęzi gospodarki leśnej tak aby sprostać oczekiwaniom zarówno ekologom, opinii publicznej a także myśliwym. Współpraca leśników i myśliwych przynosi wymierne korzyści dla środowiska w postaci: 

- wzbogacania naturalnej bazy żerowej dla zwierzyny w lasach przez nasadzanie i ochronę już istniejących podszytów,

- dbałości o utrzymanie właściwych stosunków wodnych poprzez zachowanie istniejących naturalnych zbiorników wodnych oraz rekonstrukcję i tworzenie nowych,

- zakładania i utrzymywanie korytarzy ekologicznych dla zwierzyny,

- utrzymywania struktury wiekowej i płciowej oraz liczebności populacji zwierzyny właściwych do zapewnienia równowagi ekosystemów oraz realizacji głównych celów gospodarczych w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie.

W granicach Nadleśnictwa znajduje się osiem obwodów łowieckich, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich:

-       27 PK – Koło Łowieckie „Bażant" (pow. 5 943 ha, w tym gruntów leśnych 79 ha).

-       36PK – Koło Łowieckie „Bażant" (pow. 4 462 ha, w tym gruntów leśnych 353 ha).

-       37PK – Koło Łowieckie „Łoś" (pow. 8 733 ha, w tym gruntów leśnych 827 ha).

-       58 PK – Koło Łowieckie „Diana" (pow. 6 985 ha, w tym gruntów leśnych 1 539 ha).

-       59 PK – Koło Łowieckie „Ponowa" (pow. 5 438 ha, w tym gruntów leśnych 3 190 ha).

-       70 PK – Koło Łowieckie „Diana" (pow. 5 671 ha, w tym gruntów leśnych 2 033 ha).

-       71PK – Koło Łowieckie „Łoś" (pow. 5 734 ha, w tym gruntów leśnych 2840 ha).

-       85 PK – Koło Łowieckie „Cietrzew" (pow. 10 320 ha, w tym gruntów leśnych 4 690 ha).

Nadleśnictwo Tuszyma nie posiada obwodów wyłączonych.

Gospodarowanie ekosystemami leśnymi to szereg realizowanych aspektów, dzięki którym możliwe jest utrzymanie populacji zwierzyny na poziomie pozwalającym na prowadzenie gospodarki leśnej bez zachwiania jej trwałości . Kluczowym działaniem prowadzonym przez Nadleśnictwo Tuszyma jest sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją zadań określonych w Wieloletnim Łowieckim Planie Hodowlanym na lata 2017-2027.

Do najważniejszych kwestii należą:

- polepszanie warunków do bytowania zwierzyny leśnej poprzez wprowadzanie cennych gatunków roślin drzew i krzewów na ubogich siedliskach borowych, zwiększając tym samym bazę żerową dla saren, jeleni i łosia;

- tworzenie ostoi ksylobiontów,  w których nie prowadzi się gospodarki leśnej a zwierzyna leśna ma zapewnione odpowiednie warunki do rozmnażania się i wychowywania potomstwa;

- prawidłowe zagospodarowanie łowisk (zagospodarowanie poletek łowieckich, zapewnienie odpowiedniej bazy żerowej, dokarmianie w odpowiedniej ilości oraz rodzaju karmy
w okresach zimowych, tworzenie pasów zaporowych).