Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Zasoby leśne Nadleśnictwa Tuszyma wzrastają. Średnia zasobność 260m3/ha. Średni wiek 65 lat. Drzewostany o bardzo dobrej i dobrej jakości zajmują 91,4% powierzchni.

W drzewostanach Nadleśnictwa Tuszyma w udziale powierzchniowym gatunków panujących wyraźnie dominuje sosna (84,47% powierzchni), znacznie mniejszy udział ma dąb (4,52%), olsza (3,85%) i brzoza (3,45%). Poza wymienionymi gatunkami powyżej jednego procenta powierzchni zajmuje jodła (1,61%) i buk 1,24%. Udział pozostałych gatunków nieznacznie przekracza 1% powierzchni drzewostanów. Obręb leśny Tuszyma charakteryzuje się większym udziałem sosny, natomiast obręb leśny Przecław posiada większy udział dębu i olszy.
W udziale miąższościowym znacząco nad innymi gatunkami dominuje sosna (90,40% miąższości). Swój udział powyżej jednego procenta miąższości zaznacza olsza (3,44%), dąb (2,18%), brzoza (1,82%) i jodła (1,17%). Udział pozostałych gatunków stanowi niespełna 1% miąższości drzewostanów. Powyższe dane zostały zilustrowane na wykresie.
W rzeczywistym udziale powierzchniowym dominuje sosna nad dębem, olchą, brzozą, jodłą i bukiem. Zwraca uwagę niższy udział sosny (76,33%), niż wg gatunków panujących (87,32%). Dąb, olcha, brzoza, jodła i buk zajmują łącznie 22,31%. Łączny udział pozostałych gatunków nie przekracza 2% powierzchni leśnej.
Z porównania udziałów według gatunków panujących i rzeczywistego ich udziału (w ujęciu powierzchniowym) wynika, że w drzewostanach więcej jest buka (o 1,67%), dębu (o 4,04%), brzozy (o 1,98%), graba (o 0,17%), modrzewia (o 0,06%), świerka (o 0,22%), jodły (o 1,94%), olszy (o 0,46%), osiki (o 0,07%), dębu czerwonego (o 0,25%), akacji (o 0,02%), a mniej sosny (o 10,99%), niż to wynika z zestawienia wg gatunków panujących. W ujęciu gatunków rzeczywistych drzewostany nadleśnictwa dodatkowo budują takie gatunki jak: lipa, jesion, jawor, wiąz, klon, wierzba, czereśnia i sosna smołowa.