Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Zasoby leśne Nadleśnictwa Tuszyma – podobnie jak w całym kraju - wzrastają. Średnia zasobność opisana w obowiązującym planie urządzania lasu określona została na poziomie 260m3/ha, a średni wiek drzewostanów - 65 lat. Drzewostany o bardzo dobrej i dobrej jakości zajmują 91,4% powierzchni.

Zasoby leśne Nadleśnictwa Tuszyma – podobnie jak w całym kraju - wzrastają. Średnia zasobność opisana w obowiązującym planie urządzania lasu określona została na poziomie 272 m3/ha (w poprzednim dziesięcioleciu wyniosła 260 m3/ha), średni wiek drzewostanów obniżył się o 2 lata i obecnie wynosi 63 lata.

Udział powierzchniowy gatunków panujących przedstawia się następująco:

Według rzeczywistego udziału, podobnie jak wg gatunków panujących, dominującym gatunkiem w drzewostanach Nadleśnictwa Tuszyma jest sosna, która zajmuje 73,38% powierzchni i 82,36% miąższości. Na drugim miejscu w udziale powierzchniowym i miąższościowym pozostaje dąb, zajmując odpowiednio 7,44% powierzchni i 4,61% miąższości. Udział olchy jest podobny jak według gatunków panujących, powyżej 4% w powierzchni i miąższości. Wyraźnie swoją obecność w składzie drzewostanów zaznacza brzoza (4,90% powierzchni,i 3,32% miąższości), jodła (4,60% powierzchni i 2,92% miąższości) i buk (3,18% powierzchni i 1,73% miąższości).

Analizując zmiany struktury gatunkowej drzewostanów na przestrzeni ostatniego 10-lecia, należy stwierdzić, że w ostatnim okresie gospodarczym znacznie zmalała powierzchnia drzewostanów z sosną (o 422,32 ha), mniej z osiką (o 5,82 ha), świerkiem (o 4,10 ha) i jesionem (o 2,28 ha), głównie na korzyść jodły, buka i brzozy.

Kierunek zmian udziału gatunkowego drzewostanów, będący efektem kontynuacji użytkowania rębnego, prowadzonej przebudowy oraz prowadzonych cięć pielęgnacyjnych, należy ocenić jako prawidłowy, zmierza bowiem do zwiększenia udziału gatunków liściastych i dostosowania składów gatunkowych do warunków siedliskowych.

Drzewostany Nadleśnictwa Tuszyma są znacznie rozbudowane pod względem składu gatunkowego, przeważają w nich sosna, dąb i olcha, co jest zgodne z opisanymi wcześniej siedliskowymi typami lasu oraz przyjętymi na KZP typami drzewostanu.

Wśród drzewostanów Nadleśnictwa Tuszyma przeważają te o zwarciu umiarkowanym (52,83%) nad mającymi zwarcie przerywane (29,46%). Zwarcie pełne (10,83%) obejmuje głównie młodsze klasy wieku, a zwarcie luźne (1,54%) dotyczy drzewostanów w klasie odnowienia.

Powierzchnia drzewostanów według zwarcia