Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Kierunkowe zadania ochrony lasu określono w Planie Urządzania Lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Tuszyma na lata 2013-2022

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY LASU

Do działań Nadleśnictwa będzie należało wykonywanie następujących czynności:
1. Dla ograniczenia szkód od zwierzyny w uprawach i młodnikach należy:
- kontynuować działania zmierzające do utrzymania właściwej struktury wiekowo-płciowej populacji zwierzyny płowej oraz prowadzić regulację jej liczebności tak, by przy stosowanym kompleksie metod zabezpieczania upraw, szkody od zwierzyny pozostawały na poziomie gospodarczo znośnym.
- kontynuować zabiegi zmierzające do zmniejszenia presji zwierzyny na młode pokolenie lasu poprzez: zapewnienie spokoju w naturalnych ostojach zwierzyny z dala od upraw i młodników (oznakowanie, ograniczanie polowań), poprawę warunków bytowania zwierzyny przez zapewnienie właściwej bazy żerowej, pozostawianie i utrzymanie w sprawności łąk śródleśnych, tworzenie sieci poletek zgryzowych (po ok. 5 arów) obsadzanych drzewami owocowymi, wykładanie soli w lizawkach właściwie lokalizowanych itp.,
- kontynuować wszystkie sposoby zabezpieczania sadzonek: grodzenia, zabezpieczenia chemiczne i mechaniczne. Stosować grodzenia o powierzchniach do 1 ha, sporadycznie większe. Sposoby zabezpieczania winny być dostosowane do koncentracji zwierzyny i realizacji planów,
- w czyszczeniach wczesnych preferować ogławianie drzewek przeznaczonych do usunięcia, z pozostawieniem ich na powierzchni jako osłony egzemplarzy docelowych,
- pozostawiać ścięte w okresie zimy (w ramach czyszczeń późnych), nie wyrobione osiki i wierzby,
- zwiększać powierzchnię cięć hodowlanych w młodszych klasach wieku, szczególnie w miejscach koncentracji zwierzyny,
2. Celem ograniczenia szkód od czynników abiotycznych: wiatru, przymrozków, śniegu i okiści należy:
- przestrzegać doboru składu gatunkowego do wymagań siedliskowych,
- zachować właściwy ład przestrzenny i kierunek cięć,
- prawidłowo i terminowo wykonywać cięcia pielęgnacyjne,
- kontynuować przebudowę drzewostanów sosnowych na żyznych siedliskach leśnych w ramach użytkowania rębnego i przedrębnego (trzebieże przekształceniowe),
- w uprawach bukowych, dębowych, a także jodłowych, gdzie występują szkody od przymrozków, wskazane jest dla Bk i Db przycięcie pędów bocznych, powodujące zwiększenie przyrostu pędu głównego i formowanie prowadnika przy „wielopędowości" Jd.
3. Ochrona lasu przed szkodliwymi owadami:
a) prowadzenie monitoringu liściożernych szkodników sosny na stałych partiach kontrolnych w ilości ustalanej na podstawie obowiązującej instrukcji. Obecnie jest to 98 PK (zaznaczono je na mapie ochrony lasu), prowadzenie monitoringu brudnicy mniszki przy pomocy pułapek feromonowych -. oraz  metody transektu (10 kolejnych drzew)  
b) wykonywanie dołów kontrolnych w szkółkach w celu kontroli występowania szkodników korzeni,
c) wykładanie pułapek mechanicznych (wałków, krążków drewna) na szeliniaka oraz ręczny zbiór żerujących chrząszczy z sadzonek (szczególnie w okresach od maja do czerwca oraz od przełomu lipca i sierpnia do końca września),
d) kontrola i ocena zagrożenia sadzonek przez szeliniaka oraz prowadzenie ochrony zgodnie z zaleceniami Instrukcji Ochrony Lasu,
e) w postępowaniu profilaktycznym należy przewidzieć wydłużenie okresu odnawiana powierzchni zrębowych,
f) wykładanie pułapek klasycznych na cetyńca dla prowadzenia monitoringu rozwoju szkodnika, szczególnie rozpoznania terminów, które wyznaczają okres praktycznego wyszukiwania i usuwania drzew zasiedlonych,
g) bieżące wyznaczanie i usuwanie drzew zamierających szczególnie zasiedlonych przez smoliki i przypłaszczka granatka.
4. Ochrona lasu przed chorobami grzybowymi:
Drzewostany na gruntach porolnych (328,09 ha) powinny być monitorowane ze względu na możliwość wystąpienia chorób grzybowych - huby korzeniowej i opieńki. Dla ograniczenia szkód od grzybów korzeniowych, w przypadku ich wystąpienia, należy:
- usuwać w uprawach i młodnikach drzewka opanowane (zazwyczaj zabieg łączony ze zwalczaniem smolika znaczonego),
- korować pniaki przy prowadzeniu cięć pielęgnacyjnych,
- usuwać zainfekowane opieńką egzemplarze drzew,
- na powierzchniach w drzewostanach (zwłaszcza sosnowych) o wzmożonym występowaniu grzybów korzeniowych stosować dopuszczone preparaty chemiczne.
- zwalczanie chemiczne chorób grzybowych( mączniak, rdza, osutka, szara pleśń) na szkółce leśnej,
- w przypadku infekcyjnej choroby zamierania jesionu czasowo w uprawach zastępować je innymi gatunkami (np. Db, Wz). Na bieżąco należy usuwać drzewa zamarłe i silnie osłabione, dla ograniczenia bazy infekcyjnej czynnika chorobotwórczego. Jesiony martwe zasiedlone przez jesionowca pstrego i jesionowca rdzawego powinny być usunięte do początku lipca.
5. Dla podniesienia odporności biologicznej drzewostanów ochronę pożytecznej fauny należy realizować przez:
- ochronę mrowisk,
- zwiększenie ilości skrzynek lęgowych dla ptaków (z uwzględnieniem różnych typów – zwłaszcza dla dzięciołów), na terenie całego Nadleśnictwa, z koncentracją w miejscach zagrożonych od szkodników wtórnych – miejsca wzmożonego wydzielania się posuszu,
- pozostawianie drzew dziuplastych, stanowiących naturalne miejsca gniazdowania dla ptaków („dziuplaki"),
- dokarmianie ptaków (wykładanie karmy) w okresach, kiedy warunki atmosferyczne utrudniają zdobycie koniecznej dla życia ilości pożywienia,
- na uprawach otwartych posadawianie zwyżek dla ptaków drapieżnych (naturalne ograniczenie liczebności populacji myszowatych).
6. Ochrona środowiska leśnego.
Aby godzić interesy gospodarki leśnej i ochrony środowiska leśnego z koniecznością udostępniania terenów leśnych dla turystyki i wypoczynku, celem zapobiegania tego rodzaju szkodom, należy:
- ukierunkować ruch turystyczny, utrzymywać w sprawności użytkowej parkingi i miejsca postoju oraz inne urządzenia turystyczne,
- prowadzić akcje edukacji społeczeństwa poprzez ustawianie tablic informacyjnych, korzystanie z lokalnych mediów itp.,
- oznakować powierzchnie objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu do lasu i egzekwować przestrzeganie ustanowionych zakazów.