Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Tuszyma informuje, że jest zainteresowane nabyciem działek leśnych1) oraz przeznaczonych do zalesienia2), spełniających, co najmniej, jedno z poniższych kryteriów:


1) Bezpośrednio przylegających do gruntu w zarządzie Lasów Państwowych – dłuższym lub więcej niż jednym bokiem albo łączących kompleksy leśnie ze sobą lub z drogami publicznymi;


2) Stanowiących samodzielne jednostki gospodarowania, tj. nieruchomości o leśnym charakterze oraz powierzchni - co najmniej 10 hektarów, z faktycznym i prawnym dostępem do dróg publicznych; umożlwiających jednocześnie prowadzenie na tych nieruchomościach racjonalnej gospodarki leśnej.

 

Oferta dotyczy nieruchomości położonych na terenie części gmin: Mielec (052), Miasto Mielec (011), Przecław (074, 075), Czermin (032), Wadowice Górne (102), Niwiska (042), Ostrów (022), Żyraków (072).
Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, proszone są o kontakt z tut. nadleśnictwem pod nr tel. 17 58 13 111, e-mail: tuszyma@krosno.lasy.gov.pl lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym Nadleśnictwa – Rafał Mazur, tel. 884 991 866, e-mail rafal.mazur@krosno.lasy.gov.pl.

W celu umożliwienia wstępnej weryfikacji przydatności nieruchomości do nabycia, należy podać, co najmniej: nazwę gminy, nazwę obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numer działki.

Informacje dodatkowe:
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Nabycie może nastąpić za cenę ustaloną w wyniku negocjacji, nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Przypisy:
1) Oznaczone jako lasy w prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów i budynków.
2) Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst. jedn. Dz.U.2021.1275 ze zm.).
3) Właściwe nadleśnictwo, ze względu na położenie nieruchomości, można ustalić na mapie interaktywnej (https://www.bdl.lasy.gov.pl)

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

nieograniczonym na sprzedaż używanych środków trwałych:

1. Urządzenie wielofunkcyjne HP Color Laser Jet CM6030MFP.

2. Waga pasieczna.

3. Kserokopiarka MITA 1620.