Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśniczy {N}

 

  1. Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz.
  2. Nadleśniczy wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące na obszarze Nadleśnictwa,
    w szczególności ustala, wdraża aktualizuje Regulamin Organizacyjny, Regulamin Kontroli  Wewnętrznej i Regulamin Pracy. Nadleśniczy zatrudnia i zwalnia pracowników Nadleśnictwa.
  3. Nadleśniczy może upoważniać osoby do podejmowania w jego imieniu decyzji
    w określonych przez niego sprawach.
  4. W razie nieobecności Nadleśniczego pracą Nadleśnictwa kieruje Zastępca Nadleśniczego, w razie nieobecności Zastępcy Nadleśniczego – wyznaczony przez Nadleśniczego inny pracownik Nadleśnictwa.
  5. Nadleśniczemu podlegają bezpośrednio zagadnienia z zakresu BHP które prowadzone są przez pracownika uprawnionego do prowadzenia tych spraw.
  6. Nadleśniczy odpowiada za realizację zadań obronnych i właściwą ochronę informacji niejawnych a zadania te wykonuje przy pomocy pracownika prowadzącego oddział kancelarii niejawnej.

 

Dział Gospodarki Leśnej {ZG} kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego.

Do zadań Działu w szczególności należy: realizacja zadań z zakresu nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, łowiectwa, zagospodarowania, stanu posiadania, ewidencji gruntów, Leśnej Mapy Numerycznej, użytkowania i urządzania lasu oraz edukacji. Zastępca Nadleśniczego {Z} w szczególności nadzoruje i prowadzi sprawy związane ze sprzedażą drewna, obrotem materiałowym, a także dotyczące stanu posiadania, ewidencji lasów i gruntów oraz ich udostępniania; nadzoruje realizację zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Dział Gospodarki Leśnej odpowiada za powierzone mienie, w tym dokumenty, bazę danych sprzęt informatyczny oraz zwalczanie szkodnictwa leśnego w zakresie przysługujących uprawnień.

Dział Finansowo-Księgowy {KF} kierowany przez Głównego Księgowego.

Do zadań Działu w szczególności należy: wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących gospodarki finansowej Nadleśnictwa, kontroli poprawności ewidencji księgowej prowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych Nadleśnictwa, windykacji wszystkich należności. Opracowuje Regulamin Kontroli Wewnętrznej i obiegu dokumentów w Nadleśnictwie oraz zestawienia planów finansowo-gospodarczych, prowadzi kasę Nadleśnictwa, rachunkowość, nalicza płace pracowników Nadleśnictwa, zajmuje się kontrolą formalnorachunkową, analizą i sprawozdawczością finansowo-księgową. Dział Finansowo-Księgowy odpowiada za powierzone mienie, w tym dokumenty, bazę danych sprzęt informatyczny.

Dział Administracyjno-Gospodarczy {SA} kierowany przez Sekretarza.

Do zadań Działu w szczególności należy: realizacja zadań wynikających z całokształtu zagadnień obejmujących pełną obsługę administracyjną Nadleśnictwa: w tym prowadzenie spraw związanych z sekretariatem Nadleśnictwa, zaopatrzeniem, remontami, zakupami oraz budową środków trwałych infrastruktury Nadleśnictwa, transportem i jego ewidencją, umowami dzierżaw i najmu mieszkań, budynków i budowli, podatkami lokalnymi, organizacją i realizacją zamówień publicznych, a także koordynacją spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz prowadzeniem spraw związanych z inwentaryzacją składników majątkowych Nadleśnictwa. Dział Administracyjno-Gospodarczy odpowiada za ochronę materialną, ochronę ppoż. budynku biurowego Nadleśnictwa oraz wyposażenie tego budynku, zabezpieczenie sprzętu informatycznego, baz danych i dokumentów.

Posterunek Straży Leśnej  {NS} kierowany przez Komendanta.

Do zadań Posterunku w szczególności należy: prowadzenie spraw związanych z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw
i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i sporządzaniem sprawozdawczości w tym zakresie, nadzorowanie pracy podległych Strażników Leśnych, prowadzenie magazynu broni, prowadzenie spraw związanych z zakresem obronności i spraw niejawnych.

Leśnictwa

Leśnictwo - kierowane jest przez Leśniczego. Leśniczy odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w Leśnictwie, z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem. Podporządkowany jest bezpośrednio Zastępcy Nadleśniczego. Leśniczy wykonuje swoje zadania przy pomocy Podleśniczego, który mu bezpośrednio podlega. W czasie nieobecności Leśniczego zastępuje go Podleśniczy. Przekazanie Leśnictwa na czas nieobecności Leśniczego odbywa się na podstawie łącznego powierzenia mienia, uregulowanego umową o współodpowiedzialności, zawartą na piśmie przez pracodawcę, Leśniczego i Podleśniczego określającą zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników. W skład Nadleśnictwa Tuszyma wchodzi 10 leśnictw: Przecław, Goleszów, Piątkowiec, Przyłęk, Wojsław, Ruda, Sokole, Niwiska, Kamionka, Szkółkarskie.

Samodzielne stanowiska pracy:

 

Inżynier Nadzoru {NN} do zadań którego w szczególności należy:

prowadzenie kontroli funkcjonalnej w Nadleśnictwie w zakresie ustalonym przez Nadleśniczego lub Zastępcę Nadleśniczego. Współpracuje z Zastępcą Nadleśniczego
w sprawach dotyczących planowania gospodarczego, koordynacji i realizacji prac gospodarczych w Nadleśnictwie. Prowadzi sprawy związane z inicjowaniem lub wdrażaniem innowacji.

Stanowisko do spraw pracowniczych {NK}

prowadzenie całokształtu spraw pracowniczych w rozumieniu Kodeksu Pracy, PUZP dla pracowników PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie.
W szczególności prowadzenie ewidencji osobowej, spraw związanych z ubezpieczeniami, płacami oraz szkoleniami i delegacjami pracowników.