Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśniczy {N} - prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w Nadleśnictwie na podstawie Planu Urządzania Lasu, odpowiada za stan lasu, a w szczególności: reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilno – prawnych w zakresie  swojego działania, realizuje Plan Urządzania Lasu, ustala organizację Nadleśnictwa w tym podział na Leśnictwa zapewniający Leśniczym prawidłowe wykonywanie zadań gospodarczych, udziela doradztwa i wszelkiej pomocy właścicielowi lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa. Nadleśniczy odpowiada za całokształt spraw związanych z organizacją i ochroną mienia oraz zwalczaniem szkodnictwa leśnego, a także analizuje stan zagrożenia w Leśnictwach, podejmuje działania zapobiegawcze i zwalczające, wg instrukcji ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, zgodnie z Zarządzeniem Nr 52 Dyrektora Generalnego LP z dnia 9 września 2004r.
Zastępca Nadleśniczego {Z} - odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w Nadleśnictwie, kieruje działem gospodarki leśnej i pracą Leśniczych, zgodnie ze swoim zakresem czynności, zobowiązany jest do wykonywania czynności związanych ze zwalczaniem szkodnictwa leśnego, oraz ochrony mienia w zakresie swojego działania. Udziela Leśniczym pomocy w ochronie lasu przed szkodnictwem leśnym i w prowadzeniu działań edukacyjnych.
Inżynier Nadzoru {NN} - samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w Nadleśnictwie, Inżynier Nadzoru ściśle współpracuje z Zastępcą Nadleśniczego, zobowiązany jest do ochrony mienia w zakresie nadzorowania prac związanych z zabezpieczeniem lasów przed szkodnictwem, współpracy z Komendantem Posterunku Straży Leśnej, nadzorowania prawidłowości korzystania z terenów i zasobów leśnych przez osoby fizyczne i prawne oraz zabezpieczenia sprzętu informatycznego, baz danych i dokumentów.
Główny Księgowy {K} - kieruje działem Finansowo-Księgowym, wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, fakturowania, sprzedaży, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych Nadleśnictwa.
Sekretarz {S} - kieruje działem Administracyjno-Gospodarczym i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną Nadleśnictwa.
Komendant Posterunku Straży Leśnej {NS} - podlega bezpośrednio Nadleśniczemu, natomiast Komendantowi podlegają Strażnicy Leśni.
Leśniczy bezpośrednio kieruje Leśnictwem, odpowiada jednoosobowo przed Zastępcą Nadleśniczego za prawidłowe zagospodarowanie lasu oraz za ochronę lasu i ochronę przeciwpożarową. Na podstawie planu urządzania lasu i przy uwzględnieniu aktualnego stanu drzewostanów Leśniczy planuje wykonanie podstawowych czynności gospodarczych w leśnictwie i realizuje je po potwierdzeniu przez Zastępcę Nadleśniczego w oparciu o SILP. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Leśniczego oraz Podleśniczego określony jest imiennym zakresem czynności.
Podleśniczy który jest przydzielony do danego leśnictwa, podlega bezpośrednio Leśniczemu. Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności służbowej Podleśniczego określa imienny zakres czynności.

W skład Nadleśnictwa Tuszyma wchodzi 10 leśnictw: Przecław, Goleszów, Piątkowiec, Przyłęk, Wojsław, Ruda, Sokole, Niwiska, Kamionka, Szkółkarskie.