Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa grzybów, roślin i zwierząt

Ochrona gatunkowa grzybów, roślin i zwierząt

W Nadleśnictwie Tuszyma objęto ochroną gatunkową ścisłą i częściową 2 gatunki grzybów, 52 gatunków roślin, 23 gatunki bezkręgowców, 11 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 123 gatunki ptaków, 26 gatunków ssaków.

Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie
Na terenie Nadleśnictwa stwierdzono 11 siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy siedliskowej o łącznej powierzchni 415,15 ha.