Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Tuszyma znajdują się trzy rezerwaty przyrody

Obszary chronionego krajobrazu

Jednym z głównych celów utworzenia obszaru jest czynna ochrona ekosystemów, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki leśnej, zmierzająca do zachowania różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych.

Pomniki przyrody

Na gruntach Nadleśnictwa Tuszyma znajdują się 2 takie obiekty.

Użytki ekologiczne

W zarządzie Nadleśnictwa Tuszyma ustanowiono 29 użytków ekologicznych chroniących przede wszystkim ekosystemy wodne z grzebieniami białymi , miejsca bytowania bobrów, zbiorowiska olsowe, wyrobiska potorfowe o łącznej powierzchni 23,36 ha.

Ochrona gatunkowa

W Nadleśnictwie Tuszyma objęto ochroną gatunkową ścisłą i częściową 2 gatunki grzybów, 52 gatunków roślin, 23 gatunki bezkręgowców, 11 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 123 gatunki ptaków, 26 gatunków ssaków.