Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Tuszyma znajdują się trzy rezerwaty przyrody

1. Rezerwat „Bagno Przecławskie”

Na powierzchni 25,56 ha w leśnictwie Przecław chronione są naturalne zbiorowiska, zwłaszcza roślinności torfowiskowej charakterystycznej dla Kotliny Sandomierskiej. Stwierdzono tu torfowiska wysokie z klasy Oxycocco-Sphagnetea, zespół turzycy bagiennej Caricetum limosae, bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum, bór sosnowy Leucobryo-Pinetum, mieszanego boru wilgotnego Querco-Pinetum molinietosum oraz zbiorowiska przejściowe. Gatunkami objętymi ochroną ścisła są rosiczki: okrągłolistna Drosera rotundifolia, długolistna D. anglica, pośrednia D. intermedia, natomiast ochronie częściowej podlegają: pomocnik baldaszkowaty Chimaphila umbellata, widłak goździsty Lycopodium clavatum, widłak spłaszczony L. complanatum, bagno zwyczajne Ledum palustre oraz modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia.

2. Rezerwat „Końskie Błota”

Rezerwat ten położony jest w leśnictwie Ruda i ma powierzchnię 20,20 ha. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślin torfowych i wodnych wraz z interesującym układem siedlisk leśnych oraz stanowisk roślin i zwierząt chronionych. Na torfowisku wykształciło się zbiorowisko z wełnianką pochwowatą Eriophorum vaginatum i niekępkowym torfowcem kończystym Sphagnum fallax (zb. Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax). W miejscach, gdzie wyrobiska potorfowe wypełnia woda, stwierdzony został tzw. zespół lilii wodnych Nupharo-Nymphaeetum albae. Zbiorowiska leśne reprezentuje bór mieszany Querco roboris- Pinetum, przekształacający się w pobliżu torfowiska w bór bagienny Vaccinio uliginosi- Pinetum. Gatunkami chronionymi roślin są tu m.in. rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, grzybienie białe Nymphaea alba.

3. Rezerwat „Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim”

Na terenie rezerwatu chronione jest jedyne w tej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego stanowisko żyznej buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum, występującej tu w formie podgórskiej. Drzewostan ten stanowi fragment dawnej Puszczy Sandomierskiej o cechach lasu naturalnego, w którym rosną buki w wieku 120 lat. Ma powierzchnię 20,08 ha i znajduje się na terenie leśnictwa Przyłęk. Ciekawostką jest stanowisko kłokoczki południowej Staphylea pinnata – rzadkiego i objętego ochroną ścisłą krzewu. Występuje tu kilka gatunków storczyków: buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia, podkolan zielonawy Platantera chlorantha. Innymi ciekawymi gatunkami są: czosnek niedźwiedzi Allium ursinum i kostrzewa górska Festuca drymeja.