Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenia od owadów

Szkodniki korzeni

Na terenie Nadleśnictwa Tuszyma nie notowane jest zagrożenie upraw od szkodników korzeni. Uszkodzenia powodowane przez pędraki wałkarza lipczyka, chrabąszcza majowego, chrabąszcza kasztanowca, ogrodnicy niszczylistki i glistnika zmiennobarwnego dotyczą okresowo jedynie szkółki. Mając na uwadze szkodliwość tej grupy owadów corocznie prowadzona jest kontrola ich występowania.

Szkodniki upraw młodników

W uprawach sosnowych ciągle groźne są uszkodzenia powodowane przez szeliniaka sosnowca. W latach 2002 – 2006 występował i był zwalczany na powierzchni 150 ha.
W latach 2009 – 2011 groźnym szkodnikiem upraw był smolik znaczony. Potrzeba jego zwalczania polegająca na usuwaniu zasiedlonych drzewek dotyczyła 71 ha.
W młodnikach modrzewiowych okresowo występuje krobik modrzewiowiec a w uprawach i młodnikach olchowych  hurmak olchowiec.

Szkodniki pierwotne starszych drzewostanów

Kontrola występowania szkodników pierwotnych sosny objętych jesiennymi poszukiwaniami prowadzona jest na stałych powierzchniach kontrolnych. Dotyczy to występujących na terenie nadleśnictwa borecznika sosnowca, osnui gwiaździstej, poprocha cetyniaka i strzygoni choinówki. Obszary ognisk gradacyjnych występują na terenie leśnictwa Piątkowiec oddz. 1A, 2A, 3A, 4 A, i 5 A., leśnictwa Przyłęk oddz. 18, 19, 21, 22, 23, 38, 39, 40, 41, 54, 55, 56, 57, 58, 62., leśnictwa Kamionka oddz.. 279, 280, 281, 282, 283, 295, 296, 297, 298, 300, 308, 309, 310, 311 i 348.
Zgodnie z postanowieniami znowelizowanej Instrukcji Ochrony Lasu od roku 2012 monitoring szkodników pierwotnych sosny objętych jesiennymi poszukiwaniami prowadzony będzie na stałych powierzchniach kontrolnych uwzględniających występowanie obszarów gradacyjnych, zgodnie z zasadami przygotowanymi przez RDLP w Krośnie i ZOL w Krakowie. Obszary ognisk gradacyjnych i rozmieszczenie stałych powierzchni kontrolnych przedstawione zostaną na mapie ochrony lasu.
Monitoring występowania brudnicy mniszki prowadzony jest od 2012 roku z uwzględnieniem występujących obszarów ognisk gradacyjnych naniesionych na mapę nadleśnictwa. Ogniska gradacyjne występują na terenie Leśnictw: Przecław oddz. 121,  Przyłęk oddz. 4,5,18,19,20,21,22,23,23A,38,39,40,41,57,62 i Ruda oddz. 144 i 153.
Do odłowu samców brudnicy mniszki i przebiegu rójki wykorzystywane są pułapki feromonowe w ilości po 2 sztuki w każdym leśnictwie, które posiadają drzewostany So i Św  w kompleksach powyżej 200 ha. Do opracowania prognozy zagrożenia wykorzystuje się metodę transektu.
W drzewostanach dębowych okresowo stwierdzane jest występowanie uszkodzeń powodowanych przez zwójkę zieloneczkę.

Szkodniki wtórne

Stan sanitarny drzewostanów Nadleśnictwa Tuszyma jest dobry za wyjątkiem niewielkich powierzchni podtopionych, powstałych po obfitych deszczach jak również w miejscach obecności bobrów. W roku 2011 w drzewostanach sosnowych pozyskano 382 m³ posuszu oraz 2616 m³ użytków sanitarnych i przygodnych. Masa drzew zasiedlonych wynosiła 225 m³, stanowiło to zaledwie 0,6% ogólnego pozyskania sosny. W roku 2010 pozyskano 167 m³ posuszu i 6424 m³ złomów i wywrotów. Surowiec zasiedlony wynosił 2418 m³ i stanowił 6,3% ogólnego pozyskania. Najczęściej występującymi owadami z grupy szkodników wtórnych są cetyniec większy, smolik drągowinowiec, smolik sosnowiec i lokalnie przypłaszczek granatek. Na podstawie terenowego rozpoznania jak również zagrożenia od cetyńca większego, od roku 2009  ZOL w Krakowie zaproponował zmniejszenie ilości drzew pułapkowych na tego szkodnika.
W przypadku drzewostanów dębowych drzewa posuszowe stanowiły 1,5% ogólnego pozyskania Db w roku 2010 i 1,8% w roku 2011. Znaczenie owadów kambiofagicznych dębu jest niewielkie, najczęściej zasiedlanie drzew osłabionych powoduje ogłodek dębowiec i paśnik pałączasty.
Czynnikami wpływającymi na powstawanie użytków przygodnych były szkody powodowane przez wiatr, okiść, podtopienia i choroby korzeni. Pozyskanie drzew posuszowych jak również użytków sanitarnych i przygodnych prowadzone było na bieżąco i ograniczało warunki  rozrodu owadów kambiofagicznych.
Stan sanitarny drzewostanów Nadleśnictwa Tuszyma jest dobry.